Annual General Meeting

The shareholders of Drillcon AB, are hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday, May 18, 2017 at 14.00 at Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 in Nora.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 11 maj 2017, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 torsdagen den 11 maj 2017 under adress CFO, Berndt Warnqvist, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora eller email: berndt.warnqvist@drillcon.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen den 11 maj 2017. Sådan registrering är enbart tillfällig.