parallax background

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Drillcon ab – första kvartalets rapport
May 3, 2019
Drillcon erhåller ett borrkontrakt med mandalay resources – Björkdalsgruvan AB
May 17, 2019

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 17 maj hållit årsstämma i Nora.

Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt
framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att
15 610 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,35 kr per stamaktie med avstämningsdag 21 Maj 2019. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och arvode
Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant.
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2019 omvaldes Mikael Berglund, Per-Erik Lindström, Krister Magnusson och Carl Östring. Nyval av Hans Lidén.

Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 540 000 kr att av styrelsen fördelas med 200 000 kr till ordföranden och 85 000 kr var till ordinarie ledamöter. Carl Östring valdes som ordförande. Verkställande direktör erhåller inget arvode för styrelseuppdraget.

Val av revisorer
Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jonas Bergström valdes för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till revisorer
Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att
besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

Övrigt
Årsredovisning för 2018 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också tillgänglig på: www.drillcon.se
Delårsrapport för perioden januari – juni 2019 lämnas den 9 augusti.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 05 september 2018 kl 09.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se