parallax background

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden garpenberg
April 29, 2020
Drillcon erhåller raiseborrningskontrakt i bolidenområdet
May 26, 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ)
Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 20 maj hållit årsstämma i Nora.

Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt
framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2019 med hänsyn till rådande omvärldsklimat och Covid-19. 2019 vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och arvode
Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2020 omvaldes Krister Magnusson Hans Lidén. och Carl Östring. Nyval av James Ahrgren och Agne Ahlenius.

Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med sammanlagt 540 000 kr, varav 200 000 kr till ordföranden och 85 000 kr var till ordinarie ledamöter. Carl Östring valdes som ordförande. Verkställande direktör erhåller inget arvode för styrelseuppdraget.

Val av revisorer
Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jonas Bergström valdes för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till revisorer
Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bland annat att ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella mål för koncernen och får uppgå till högst 1/3 av den fasta årliga lönen. Vid uppsägning från bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt 9 månader gälla. Avgångsvederlag kan ej utgå.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att
besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

Övrigt
Årsredovisning för 2019 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också tillgänglig på: www.drillcon.se
Delårsrapport för perioden januari – juni 2020 lämnas den 11 augusti.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se