January 16, 2018

Drillcon erhåller ett förlängt Raiseborrningskontrakt med Trafigura Mining group – Matsa

Trafigura Mining Group – Matsa Mine i Spanien har förlängt pågående avtal med Drillcon Iberia t.o.m. februari 2019.
December 5, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan – lundin mining

ZINKGRUVAN – Lundin Mining har slutit ett ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning. Avtalet är giltigt för en period om (3) år och startar 2018-01-01. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 90 Mkr.
December 1, 2017

Drillcon erhåller raiseborrningsontrakt med boliden

Drillcon Scandinavia har slutit raiseborrningskontrakt med Boliden. Kontraktet innefattar att borra två stycken ventilationsschakt med en diameter 3,5 meter och en längd om cirka 143 meter per schakt. Arbetet kommer startas upp i början av andra kvartalet 2018.
November 3, 2017

Delårsrapport tredje kvartalet

Fortsatt hög efterfrågan, produktion och organisk tillväxt. Nu går det bra för Drillcon. Med hjälp av marknaden och en ökad investeringsvilja från de stora gruvbolagen har efterfrågan och produktion ökat. Samtidigt har Drillcon omorganiserats och tagit in mer personal. Med vårt traineeprogram som nu pågått i mer än ett år så har den ökade efterfrågan klarats av.
September 20, 2017

Drillcon has been rewarded one year extension of a drilling contract with Somincor – Lundin Mining

Drillcon Iberia SA has been rewarded one-year extension of the on-going Raise Boring contract with SOMINCOR – Lunding Mining in Portugal. The option will be released in December 2017 and valid until November 2018 with an estimated value of 35 Mkr.
August 18, 2017

Delårsrapport jan-juni 2017 Drillcon AB

Ett andra kvartal som återspeglas av en hög efterfrågan och organisk tillväxt för samtliga segment i portföljen. Intäkter, resultat och marginal förbättrades. Periodens organiska tillväxt blev 44%, vilket motsvarar en nettoomsättning på 85,8Mkr (59,6Mkr). EBITDA hamnade på 15,0Mkr (8,7Mkr) och resultat efter skatt blev på 7,2Mkr (3,3Mkr) för andra kvartalet.
June 7, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining. Drillcon Scandinavia AB har erhållit ett kärnborrningskontrakt, ovan jord med Zinkgruvan Mining. Arbetet startar upp direkt och kommer pågå under 2017. Kontraktet är värt cirka 30Mkr.
May 18, 2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) – 2017

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora. Årsredovisning och utdelning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade att 13 380 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,30 kr per stamaktie med avstämningsdag 22 Maj 2017. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
May 11, 2017

Delårsrapport jan-mars 2017 Drillcon AB

Arbetet med en affärsområdesstruktu rförändring har genomförts. Respektive bolag ansvarar inom sitt geografiska område för samtliga tjänster som ingår i Drillcons serviceutbud. Efterfrågan från Drillcons kunder förbättrades jämfört med föregående år. Första kvartalet ökade koncernens omsättning med 23 procent jämfört med föregående år. God tillväxt i Drillcons producerande dotterbolag. Lönsamheten är på motsvarande nivå som föregående år i förhållande till omsättning.
April 10, 2017

Kallelse till Drillcon årsstämma den 18 maj 2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 18 maj 2017, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora. Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen 11 april 2017. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig på hemsidan senast tre veckor innan stämman.
March 14, 2017

Drillcon erhåller borrkontrakt Förbifart Stockholm

Drillcon Scandinavia har erhållit ett kärnborrningskontrak t för injektering rörande ventilations schakt i projektet Förbifart Stockholm. Kunden är Implenia och arbetet kommer starta upp i slutet av april, 2017 med ett kontraktsvärde på cirka 13Mkr.
February 17, 2017

Bokslutskommuniké 2016

2016 var ett år med ökad tillväxt i jämförbara enheter. Lönsamheten har utvecklats väl i Scandinavia och backat något i Iberia. Internt var det ett år med förändring, utveckling och anpassning av Drillcons verksamhet under kontrollerade former. Drillcon Scandinavia (tidigare Drillcon Core) har under året vänt till ett positivt resultat. Fjärde kvartalet växte koncernens omsättning på dess två huvudmarknader med 20%. Den grund som lagts under 2016 skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i hela koncernen på befintliga och nya marknader.
December 16, 2016

Drillcon Investerar i Ytterligare Borrkapacitet

Drillcon har beslutat att under 2017 investera i ytterligare raiseborrningskapacitet för att möta behovet för tidigare kommunicerade affärer och ytterligare potential i marknaden. Investeringen uppgår totalt till ca 65 MSEK. Investeringen finansieras till största delen ur EU:s fond för infrastrukturprojekt 2020. Villkoren för denna finansiering medger att upp till ca 20 MSEK kan efterges om vissa parametrar uppnås. Dessa parametrar inkluderar bl.a. antal anställda och omsättningsökning vid utgången av 2019. Det går inte att idag säkert bedöma sannolikheten i att dessa parametrar kan uppnås.
November 4, 2016

Drillcon AB kvartalsrapport tre (3)

Omstrukturering och marknadsanpassning börjar ge resultat. Det har varit ett intensivt kvartal tre, där arbetet med omstrukturering och marknadsanpassning av Drillcon Scandinavia börjar ta form och generera ökade produktionsvolymer. Etableringen av det nya dotterbolaget Drillcon Americas SpA i Chile gav snabbt resultat och vårt första raiseborrning kontrakt slutits. Produktionen startas januari / februari, 2017. Vidare har vi besökt andra länder i Sydamerika i syfte att skapa en ökad förståelse om marknadsläget.
November 3, 2016

Ny Vd Till Drillcon Scandinavia AB

Det är med glädje vi kan meddela att Drillcon Scandinavia AB har rekryterat Svante Berglund som ny vd för bolaget. Svante Berglund startade sin karriär inom Drillcon koncernen november 1987 och har under sin anställning haft flera olika befattningar, senast som produktionschef med personal- och marknadsansvar. Med sin erfarenhet och kompetens ser vi med tillförsikt att Drillcon Scandinavia kommer få den stabilitet och möjlighet till fortsatt tillväxt på den skandinaviska marknaden.
October 3, 2016

Drillcons Dotterbolag I Sydamerika Har Erhållit Sitt Första Borrkontrakt

Drillcon AB:s nystartade dotterbolag Drillcon Americas SPA har erhållit sitt första borrkontrakt i Chile. Kontraktet avser raise-borrning av två schakt (om totalt ca 400 meter) i Chuquicamata-Calama. Projektet skall påbörjas i januari 2017 och beräknas vara klart under oktober 2017. Jag är mycket glad över att Drillcon fått förtroendet att genomföra detta projekt i Chile.
September 14, 2016

Drillcon AB Etablerar Dotterbolag I Sydamerika

Drillcon har tagit ett beslut att starta upp ett nytt dotterbolag i Sydamerika, Drillcon Americas SPA. Bolaget kommer ha sitt säte i Santiago, Chile, och förväntas vara operativt i slutet av oktober 2016. Vi har noterat ett ökat intresse av våra tjänster från kunder i Sydamerika. Med Drillcon Americas SPA kommer vi närmare våra kunder och vårt utbud av tjänster blir mer tillgängligt och kan anpassas efter kunders behov.
September 13, 2016

Förändringar i vårt dotterbolag Drillcon Core AB

Drillcon Core AB kommer att rekrytera en ny vd samt byter namn till Drillcon Scandinavia AB. Drillcon anpassar verksamheten efter marknadens behov. Detta görs genom namnbyte och organisationsförändring för att öka fokus på kundernas behov av tjänster på den skandinaviska marknaden. I anslutning till denna marknadsanpassning kommer även en ny vd att rekryteras.
August 17, 2016

Delårsrapport januari-juni 2016

Stabilt resultat i en fortsatt tuff marknad. Orderingången under året började bra, men har under kvartal 2 varit något svagare. Trots detta har Drillcon en volymtillväxt på ca två procent jämfört med föregående år (med det tidigare dotterbolag et, finska SMOY eliminerat). Jag bedömer att den underliggande efterfrågan av våra tjänster har ökat, och vi arbetar med att växa på våra befintliga marknader samt söker aktivt möjligheter att ta nya kontrakt på nya marknader.
May 23, 2016

Drillcon utökar borrningarna åt LKAB

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, tecknade via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB i mars ett två-årskontrakt med LKAB för kärnborrning under jord i Malmberget. Detta offentliggjordes i pressmeddelande 2016-03-03. Bolaget bedömde då att kontraktet skulle sysselsätta tre maskiner och omsätta 15-25 Mkr årligen. LKAB har nu tagit beslut att kraftigt utöka sitt borrprogram i Malmberget och Drillcon kommer att från och med juni ta ytterligare tre maskiner i drift och fördubbla produktionstakten.