Maio 18, 2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) – 2017

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora. Årsredovisning och utdelning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade att 13 380 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,30 kr per stamaktie med avstämningsdag 22 Maj 2017. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
Maio 11, 2017

Delårsrapport jan-mars 2017 Drillcon AB

Arbetet med en affärsområdesstruktu rförändring har genomförts. Respektive bolag ansvarar inom sitt geografiska område för samtliga tjänster som ingår i Drillcons serviceutbud. Efterfrågan från Drillcons kunder förbättrades jämfört med föregående år. Första kvartalet ökade koncernens omsättning med 23 procent jämfört med föregående år. God tillväxt i Drillcons producerande dotterbolag. Lönsamheten är på motsvarande nivå som föregående år i förhållande till omsättning.
Abril 10, 2017

Kallelse till Drillcon årsstämma den 18 maj 2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 18 maj 2017, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora. Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen 11 april 2017. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig på hemsidan senast tre veckor innan stämman.
Março 14, 2017

Drillcon erhåller borrkontrakt Förbifart Stockholm

Drillcon Scandinavia har erhållit ett kärnborrningskontrak t för injektering rörande ventilations schakt i projektet Förbifart Stockholm. Kunden är Implenia och arbetet kommer starta upp i slutet av april, 2017 med ett kontraktsvärde på cirka 13Mkr.
Fevereiro 17, 2017

Bokslutskommuniké 2016

2016 var ett år med ökad tillväxt i jämförbara enheter. Lönsamheten har utvecklats väl i Scandinavia och backat något i Iberia. Internt var det ett år med förändring, utveckling och anpassning av Drillcons verksamhet under kontrollerade former. Drillcon Scandinavia (tidigare Drillcon Core) har under året vänt till ett positivt resultat. Fjärde kvartalet växte koncernens omsättning på dess två huvudmarknader med 20%. Den grund som lagts under 2016 skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i hela koncernen på befintliga och nya marknader.
Dezembro 16, 2016

Drillcon Investerar i Ytterligare Borrkapacitet

Drillcon har beslutat att under 2017 investera i ytterligare raiseborrningskapacitet för att möta behovet för tidigare kommunicerade affärer och ytterligare potential i marknaden. Investeringen uppgår totalt till ca 65 MSEK. Investeringen finansieras till största delen ur EU:s fond för infrastrukturprojekt 2020. Villkoren för denna finansiering medger att upp till ca 20 MSEK kan efterges om vissa parametrar uppnås. Dessa parametrar inkluderar bl.a. antal anställda och omsättningsökning vid utgången av 2019. Det går inte att idag säkert bedöma sannolikheten i att dessa parametrar kan uppnås.