Assembleia Geral Anual

The shareholders of Drillcon AB (publ), 556356-3880, are hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday 17 maj 2018 02:00 pm, place: Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21, Nora.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 9 maj 2018, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast fredagen den 11 maj 2018 under adress CFO, Berndt Warnqvist, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora eller email: berndt.warnqvist@drillcon.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast onsdagen den 9 maj 2018. Sådan registrering är enbart tillfällig.