parallax background

Drillcon AB – andra kvartalets rapport

Drillcon stabiliseringsborrar vid brandhärjad fastighet i Stockholm
June 15, 2020
Drillcon erhåller ett borrkontrakt med tolos entreprenad as
August 13, 2020

Perioden april – juni, (april – juni 2019)

 • Nettoomsättning minskade till 69,8 Mkr (99,3)
 • EBITDA uppgick till 8,1 Mkr (16,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,2 Mkr (7,3)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 15,1 Mkr (17,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (0,16)

 

Perioden januari – juni, (januari – juni 2019)

 • Nettoomsättning minskade till 159,9 Mkr (200,7)
 • EBITDA uppgick till 24,3 Mkr (34,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,0 Mkr (16,3)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 17,3 Mkr (32,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (0,37)

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoresultatet har belastats med valutakursförluster om 2,6 Mkr.
 • Del av varslet drogs tillbaka för att kunna möta en förväntad ökad efterfrågan under det tredje kvartalet.
 • Drillcon Scandinavia slöt ett två-årigt ramavtal rörande prospektering, med Boliden Garpenberg och ett för Bolidenområdet.
 • Drillcon Scandinavia slöt ett raiseborrningsavtal som innebär att borra två stycken ventilationsschakt med en option på schaktförstärkning.
 • Drillcon AB blev certifierat enligt ISO 9001 och ISO 45 000 av Lloyd’s.

 

Effekter av Covid-19

 • Vi följer utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna samtidigt finns det en hög inbyggd beredskap för att tillvarata de möjligheter som dyker upp.

Nora 11 augusti 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD & Koncernchef

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 11 augusti kl 08:30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se