Vår affär

Drillcon är en ledande serviceleverantör av borrtjänster inom gruv- och anläggningssegmentet. Bolaget etablerades för över 50 år sedan och blev publikt bolag 2006. Koncernen utför kärnborrning, raiseborrning på den europeiska- och sydamerikanska marknaden.

Vi arbetar huvudsakligen med produktionsnära borrningar som utförs i projektform.
Affären Kärnborrning ger ett löpande jämnt resultat vid hög beläggning och har oftast kontrakt som sträcker sig över en period på 2-3 år. Normalt är borriggar för kärnborrning allokerade till en eller flera närliggande borrplatser som möjliggör högt kapacitetsnyttjande av respektive borrigg. Den huvudsakliga intäkten för kärnborrning kommer från produktionsnära prospekteringsborrning och ytterst lite från gruvprospektering som genomförs inför en nyetablering av gruvor.

Affären Raiseborrning genomförs normalt som separata kortare projekt, cirka 4-7 månader och kan t ex vara schakt för hiss eller ventilation. Detta generar ett mer volatilt resultat jämfört med kärnborrning. Vid varje etablering på en ny borrplats är de initiala kostnaderna höga och intäkterna låga. Momenten i raiseborrning består av att man borrar ett pilothål med något bättre intäkter för att därefter genomföra rymning av hålet vilket kunderna betalar mera för. Drillcon arbetar ständigt med att minimera perioden av flytt och stillestånd men trots många raiseborrningsriggar i produktionen så påverkar nyetableringarna koncernens intäkter sett över en kortare affärscykel som ett kvartal.

I beaktande av beskriven affärscykeln är det viktigt att mäta Drillcons resultat över en längre tidsperiod, inte enbart över ett kvartal då intäkter och kostnader kan variera avsevärt under en kortare tidscykel.