parallax background

Drillcon AB- Första kvartalets rapport

Styrelsen för Drillcon beslutar att tidigarelägga första kvartalsrapporten
april 16, 2020
Kallelse till Drillcon årsstämma den 20 maj 2020
april 20, 2020

Perioden januari – mars

 • Nettoomsättning 90,1 Mkr (101,4))
 • EBITDA uppgick till 16,2 Mkr (17,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,2 Mkr (9,0)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 2,2 Mkr (15,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,20)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Raiseborrningskontraktet som Drillcon Iberia slöt med Dundee Mining sent i slutet av december 2019 startades upp under januari månad.
 • Drillcon Scandinavia slöt ett kontrakt rörande raiseborrning med Zinkgruvan AB till ett värde av cirka 7–8 Mkr. Arbetet förväntas startas upp i slutet av maj, 2020.
 • Drillcon Scandinavia slöt ett avtal med Lunds universitet rörande ett djupborrhål på cirka 2 km för vetenskapliga studier till ett värde av ca 5–6 Mkr. Arbetet förväntas starta upp i slutet av april, 2020.
 • Fortsatt bra utveckling av nyckeltal för säkerhet och hälsa.

Effekter av Covid-19

 • Effekterna av Covid-19 har dramatiskt påverkat den globala ekonomin och handeln samt rörligheten mellan länder. Detta har lett till paus i pågående borrprojekt bland annat i Norge, Finland, Österrike, Spanien och Portugal.
 • Drillcon tappade cirka tio procent i nettoomsättning under mars.
 • En ytterligare minskning av omsättningen förväntas under andra kvartalet.
 • Drillcongruppen gjorde snabbt och tidigt varsel samt korttidspermitteringar i syfte att minimera kostnaderna.
 • Dotterbolagen är förberedda att snabbt kunna ställa om sin produktion när rörligheten mellan länder blir möjlig och efterfrågan tar fart igen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen har föreslagit att dra tillbaka utdelningen för räkenskapsåret 2019

Nora 17 april 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 17 april kl 16:00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se