parallax background

Drillcon Bokslutskommuniké 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med lunds Universitet
februari 10, 2020
Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining ab
februari 25, 2020

DRILLCON AB – Bokslutskommuniké 2019

Starkt förbättrat resultat, nya kontrakt och kunder

Drillcon fortsätter att leverera och har de senaste tre åren växt organiskt med cirka 48 procent och samtidigt starkt förbättrat rörelsemarginalen. 2019 är inget undantag, vi fortsätter att ta marknadsandelar och förbättrar rörelsemarginalen med hela 4,4 procentenheter.

Vi producerar volymer efterfrågad kvalité i rätt tid till våra kunder. Vidare sluter vi kontrakt med nya kunder och starkt förbättrar rörelsemarginalen. Detta är en kvittens att vi gör ett bra jobb, något som skall tillskrivas samtliga medarbetare inom Drillcon.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Perioden oktober – december

 • Nettoomsättning 100,5 Mkr (99,5)
 • EBITDA uppgick till 23,5 Mkr (11,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,8 Mkr (1,0)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 9,7 Mkr (20,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 kr (0,02)

Perioden januari – december

 • Nettoomsättning 393,0 Mkr (386,6)
 • EBITDA uppgick till 75,7 Mkr (57,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,9 Mkr (22,3)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 54,0 Mkr (54,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,83 kr (0,5)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Hög säkerhetskultur i verksamheten där Loss Time Injuired (LTI) nu är under 1,0
 • Vi fortsätter att ta marknadsandelar samtidigt som lönsamheten förbättras
 • De kontrakt som slutits under året ger en fortsatt god grund för en ökad produktionsvolym under 2020
 • Efterfrågan bedöms på kort sikt fortsätta vara kvar på nuvarande goda nivåer

Förslag till utdelning

 • Utdelning föreslås bli 0,50 kr per aktie (0,35 kr)

På kort sikt bedöms efterfrågan vara kvar på nuvarande nivåer, men affärsklimatet kan naturligtvis förändras snabbt beroende på konjunkturen.

Nora 14 februari 2020

Patrik Rylander, VD
Drillcon AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 14 februari, kl 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se