parallax background

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till Drillcon årsstämma den 20 maj 2020
april 20, 2020
Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt
april 23, 2020

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20
maj 2020 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 12 maj 2020, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast fredagen den 15 maj 2020 under adress CFO, Berndt Warnqvist, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora eller email: berndt.warnqvist@drillcon.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast tisdagen den 12 maj 2020. Sådan registrering är enbart tillfällig.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se