parallax background

Rättslig process avgjord – Drillcon erhåller cirka 7,5 mkr som positivt påverkar årets nettoresultat

Drillcon AB – tredje kvartalets rapport
november 6, 2020
Drillcon erhåller borrkontrakt med lundin mining i sydamerika
december 28, 2020

Bakgrund:
Drillcon Iberia slöt ett kontrakt i Portugal 2013 med ett konsortium som hade två delägare. Efter en längre period av uteblivna betalningar och upprepade problem med finansiering av projektet så avbröts arbetet. Fordran som Drillcon Iberia hade utestående 2014 efter omkostnader var cirka 5,2 Mkr. Det totala beloppet har kostnadsförts och reserverats som en osäker kundfordran medan rättsliga åtgärder har vidtagits. Den rättsliga processen har nu avdömts av högsta instansen i Portugal och domen är helt till Drillcons förmån.

Innebörden av beslutet:
Solidariskt betalningsansvar är praxis mellan parter inom konsortium i Portugal, men då betalningsförmågan inte funnits hos en av parterna har högsta instans nu pekat ut den andra parten med god betalningsförmåga att ensamt vara betalningsansvarig gentemot Drillcon Iberia, motsvarande cirka 7,5 Mkr inklusive räntor. Det totala beloppet kommer att positivt bidra till årets nettoresultat med samma belopp.

”Vi är mycket glada att tvisten äntligen har avgjorts till vår förmån efter flera år av processande. År 2020 har varit ett krävande och utmanande år och då få ett nettotillskott på cirka 7,5 Mkr med direkt påverkan på bolagets nettoresultat är förstås särskilt välkommet i år. ”
säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Nora 2020-12-09

Patrik Rylander, VD
Drillcon AB

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD & Koncernchef

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 09 december kl 15.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se