december 22, 2015

Suomen Malmi Oy ansöker om konkurs

Situationen för Suomen Malmi Oy (SMOY) har varit svår under en följd av år. Trots betydande nedskärningar klarar inte SMOY av att nå lönsamhet när marknaden för gruv- och prospekteringsborrning samtidigt har försvagats ytterligare i takt med fallande råvarupriser. SMOY har ökat närvaron på marknaden för borruppdrag och geologisk service för infrastrukturprojekt, men med rådande statsfinansiella situation i Finland så har även omfattningen av dessa projekt kommit att minska.
december 17, 2015

Ny ekonomichef (CFO) på Drillcon

Berndt tillträder den 17:e december och efterträder Anna Johansson som valt att gå vidare till en tjänst som Financial Manager på Dynasafe Demil Systems AB. Berndt Warnqvist, 58, är civilekonom och kommer senast från en tjänst som CFO inom verkstadsindustrin.
oktober 10, 2015

Delårsrapport Jan-Sep 2015

Sammanfattning juli-september 2015. Nettoomsättningen uppgick till 74 047 tkr (62 639). Rörelseresultat EBITDA var 11 010 tkr (5 821). Resultat efter skatt 3 568 tkr (785). Resultatet per aktie 0,08 kr (0,02). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 1 683 tkr (12 531)
juli 29, 2015

Halvårsrapport januari-juni 2015

Nettoomsättningen uppgick till 142 160 tkr (172 225). Rörelseresultat EBITDA var 19 171 tkr (23 418). Resultat efter skatt 4 118 tkr (7 715). Resultatet per aktie 0,09 kr (0,17). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16 381 tkr (3 023)
juli 22, 2015

Drillcon raiseborrar åt Boliden

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit två kontrakt för raiseborrning av Boliden i Kankberg- respektive Renströmsgruvan. Kontrakten omfattar två schakt i Kankberg och tre i Renström med option på ytterligare schakt i båda gruvorna.
maj 12, 2015

Årsstämmokommuniké 2015

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 12 maj hållit årsstämma i Nora. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2014. Stämman beslutade att 22 300 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,50 kr per stamaktie med avstämningsdag 15 Maj 2015. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.