december 5, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan – lundin mining

ZINKGRUVAN – Lundin Mining har slutit ett ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning. Avtalet är giltigt för en period om (3) år och startar 2018-01-01. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 90 Mkr.
december 1, 2017

Drillcon erhåller raiseborrningsontrakt med boliden

Drillcon Scandinavia har slutit raiseborrningskontrakt med Boliden. Kontraktet innefattar att borra två stycken ventilationsschakt med en diameter 3,5 meter och en längd om cirka 143 meter per schakt. Arbetet kommer startas upp i början av andra kvartalet 2018.
november 3, 2017

Delårsrapport tredje kvartalet

Fortsatt hög efterfrågan, produktion och organisk tillväxt. Nu går det bra för Drillcon. Med hjälp av marknaden och en ökad investeringsvilja från de stora gruvbolagen har efterfrågan och produktion ökat. Samtidigt har Drillcon omorganiserats och tagit in mer personal. Med vårt traineeprogram som nu pågått i mer än ett år så har den ökade efterfrågan klarats av.
september 20, 2017

Drillcon erhåller ett förlängt borrkontrakt med Somincor – Lundin Mining

SOMINCOR – Lundin Mining har valt att utlösa en option och förlänger pågående kontrakt med ett år avseende Raise Boring i Portugal. Optionen avser perioden december 2017 och gäller tom november 2018. Kontraktet är värt cirka 35 Mkr.
juni 7, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining. Drillcon Scandinavia AB har erhållit ett kärnborrningskontrakt, ovan jord med Zinkgruvan Mining. Arbetet startar upp direkt och kommer pågå under 2017. Kontraktet är värt cirka 30Mkr.
maj 18, 2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) – 2017

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora. Årsredovisning och utdelning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade att 13 380 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,30 kr per stamaktie med avstämningsdag 22 Maj 2017. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.