December 22, 2015

Suomen Malmi Oy ansöker om konkurs

Situationen för Suomen Malmi Oy (SMOY) har varit svår under en följd av år. Trots betydande nedskärningar klarar inte SMOY av att nå lönsamhet när marknaden för gruv- och prospekteringsborrning samtidigt har försvagats ytterligare i takt med fallande råvarupriser. SMOY har ökat närvaron på marknaden för borruppdrag och geologisk service för infrastrukturprojekt, men med rådande statsfinansiella situation i Finland så har även omfattningen av dessa projekt kommit att minska.
December 17, 2015

Ny ekonomichef (CFO) på Drillcon

Berndt tillträder den 17:e december och efterträder Anna Johansson som valt att gå vidare till en tjänst som Financial Manager på Dynasafe Demil Systems AB. Berndt Warnqvist, 58, är civilekonom och kommer senast från en tjänst som CFO inom verkstadsindustrin.
October 10, 2015

Delårsrapport Jan-Sep 2015

Sammanfattning juli-september 2015. Nettoomsättningen uppgick till 74 047 tkr (62 639). Rörelseresultat EBITDA var 11 010 tkr (5 821). Resultat efter skatt 3 568 tkr (785). Resultatet per aktie 0,08 kr (0,02). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 1 683 tkr (12 531)
July 29, 2015

Halvårsrapport januari-juni 2015

Nettoomsättningen uppgick till 142 160 tkr (172 225). Rörelseresultat EBITDA var 19 171 tkr (23 418). Resultat efter skatt 4 118 tkr (7 715). Resultatet per aktie 0,09 kr (0,17). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16 381 tkr (3 023)
July 22, 2015

Drillcon raiseborrar åt Boliden

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit två kontrakt för raiseborrning av Boliden i Kankberg- respektive Renströmsgruvan. Kontrakten omfattar två schakt i Kankberg och tre i Renström med option på ytterligare schakt i båda gruvorna.
May 12, 2015

Årsstämmokommuniké 2015

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 12 maj hållit årsstämma i Nora. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2014. Stämman beslutade att 22 300 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,50 kr per stamaktie med avstämningsdag 15 Maj 2015. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
April 22, 2015

Delårsrapport Jan-Mars 2015

Delårsrapport januari-mars 2015. Nettoomsättningen uppgick till 71 412 tkr (85 119). Rörelseresultat EBITDA var 8 584 tkr (10 559). Resultat efter skatt 1 125 tkr (3 094). Resultatet per aktie 0,03 kr (0,07). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 220 tkr (-8 912)
April 8, 2015

Pressmeddelande om Kallelse till årstämma

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 12 maj 2015, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora. Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2015. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett.
February 13, 2015

Bokslutskommuniké 2014

Rörelseresultatet och marginaler fortsatt bättre än föregående år trots minskad omsättning och kraftigt varierande efterfrågan. Portugal fortsätter utvecklas starkt med hög beläggning och goda marginaler på raiseborrning.
February 9, 2015

Drillcon tecknar nytt treårsavtal med Zinkgruvan Mining

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB tecknat ett nytt treårsavtal med Zinkgruvan Mining AB för kärnborrning under jord för åren 2015-2017. Avtalet är flexibelt rörande volymer men Drillcon räknar med att det leder till en omsättning på 10-12 Mkr under 2015, vilket är i nivå med tidigare års nivåer.