December 5, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan – lundin mining

ZINKGRUVAN – Lundin Mining har slutit ett ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning. Avtalet är giltigt för en period om (3) år och startar 2018-01-01. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 90 Mkr.
December 1, 2017

Drillcon erhåller raiseborrningsontrakt med boliden

Drillcon Scandinavia har slutit raiseborrningskontrakt med Boliden. Kontraktet innefattar att borra två stycken ventilationsschakt med en diameter 3,5 meter och en längd om cirka 143 meter per schakt. Arbetet kommer startas upp i början av andra kvartalet 2018.
November 3, 2017

Delårsrapport tredje kvartalet

Fortsatt hög efterfrågan, produktion och organisk tillväxt. Nu går det bra för Drillcon. Med hjälp av marknaden och en ökad investeringsvilja från de stora gruvbolagen har efterfrågan och produktion ökat. Samtidigt har Drillcon omorganiserats och tagit in mer personal. Med vårt traineeprogram som nu pågått i mer än ett år så har den ökade efterfrågan klarats av.
September 20, 2017

Drillcon has been rewarded one year extension of a drilling contract with Somincor – Lundin Mining

Drillcon Iberia SA has been rewarded one-year extension of the on-going Raise Boring contract with SOMINCOR – Lunding Mining in Portugal. The option will be released in December 2017 and valid until November 2018 with an estimated value of 35 Mkr.
August 18, 2017

Delårsrapport jan-juni 2017 Drillcon AB

Ett andra kvartal som återspeglas av en hög efterfrågan och organisk tillväxt för samtliga segment i portföljen. Intäkter, resultat och marginal förbättrades. Periodens organiska tillväxt blev 44%, vilket motsvarar en nettoomsättning på 85,8Mkr (59,6Mkr). EBITDA hamnade på 15,0Mkr (8,7Mkr) och resultat efter skatt blev på 7,2Mkr (3,3Mkr) för andra kvartalet.
June 7, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining. Drillcon Scandinavia AB har erhållit ett kärnborrningskontrakt, ovan jord med Zinkgruvan Mining. Arbetet startar upp direkt och kommer pågå under 2017. Kontraktet är värt cirka 30Mkr.
May 18, 2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) – 2017

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora. Årsredovisning och utdelning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade att 13 380 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,30 kr per stamaktie med avstämningsdag 22 Maj 2017. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
May 11, 2017

Delårsrapport jan-mars 2017 Drillcon AB

Arbetet med en affärsområdesstruktu rförändring har genomförts. Respektive bolag ansvarar inom sitt geografiska område för samtliga tjänster som ingår i Drillcons serviceutbud. Efterfrågan från Drillcons kunder förbättrades jämfört med föregående år. Första kvartalet ökade koncernens omsättning med 23 procent jämfört med föregående år. God tillväxt i Drillcons producerande dotterbolag. Lönsamheten är på motsvarande nivå som föregående år i förhållande till omsättning.
April 10, 2017

Kallelse till Drillcon årsstämma den 18 maj 2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 18 maj 2017, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora. Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen 11 april 2017. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig på hemsidan senast tre veckor innan stämman.
March 14, 2017

Drillcon erhåller borrkontrakt Förbifart Stockholm

Drillcon Scandinavia har erhållit ett kärnborrningskontrak t för injektering rörande ventilations schakt i projektet Förbifart Stockholm. Kunden är Implenia och arbetet kommer starta upp i slutet av april, 2017 med ett kontraktsvärde på cirka 13Mkr.
February 17, 2017

Bokslutskommuniké 2016

2016 var ett år med ökad tillväxt i jämförbara enheter. Lönsamheten har utvecklats väl i Scandinavia och backat något i Iberia. Internt var det ett år med förändring, utveckling och anpassning av Drillcons verksamhet under kontrollerade former. Drillcon Scandinavia (tidigare Drillcon Core) har under året vänt till ett positivt resultat. Fjärde kvartalet växte koncernens omsättning på dess två huvudmarknader med 20%. Den grund som lagts under 2016 skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i hela koncernen på befintliga och nya marknader.